Статут Спілки офіцерів України

53644918
Статут
Спілки офіцерів України
Нова редакція
зі змінами та доповненнями,внесеними19 з’їздом Спілки офіцерів України 10 травня 2008 року
м.Київ 2008 рік

1. Загальні положення
1.1 Спілка офіцерів України (надалі СОУ, Спілка) є всеукраїнською неприбутковою громадською організацією військово-патріотичного спрямування, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців-офіцерів, прапорщиків і мічманів кадру, зарахованих до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців які проходять службу у резерві (надалі — Збройних Сил України), а також громадян офіцерів (старшин) — ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України (надалі — члени СОУ).
Спілка, її обласні, районні, міські, організації, та інші структурні підрозділи Спілки є юридичними особами, виступають учасниками цивільно-правових відносин, можуть мати самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Виконавчим комітетом Спілки та реєструються у встановленому законом порядку. Статутна діяльність Спілки поширюється на всю територію України.
Юридична адреса Спілки: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, оф.325, 01021.

1.2 Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, актами міжнародного права, що набули чинності в Україні та цим Статутом.

1.3 Спілка має право засновувати або вступати у міжнародні громадські організації, діяльність яких не суперечить Конституції України, чинному законодавству України, Статутові та Програмі Спілки.

1.4 Спілка створена і діє на принципах законності, самоврядування, гласності, добровільності членства, рівноправності всіх членів Спілки незалежно від військового звання, посади, службового та соціального стану.

1.5 Спілка має свою символіку: емблему, герб, прапор, штандарт, посвідчення та нагрудний знак члена Спілки, відзнаки, ордени і медалі.

2. Мета та завдання Спілки
2.1 Мета Спілки — консолідація зусиль членів СОУ довкола української національної ідеї, сприяння науково обґрунтованому реформуванню і відродженню Збройних сил України, дієвому правовому та соціальному захисту своїх членів, військовослужбовців, ветеранів військової служби, членів їх родин, допомозі в реалізації ними своїх прав та свобод.

2.2 Завдання Спілки:

2.2.1 — сприяння вдосконаленню воєнної організації держави, зміцненню національної безпеки та захисту національних інтересів України;

2.2.2 — сприяння правовому, соціальному захисту військовослужбовців, членів їх родин та ветеранів військової служби та учасників національно-визвольної боротьби українського народу за свободу і незалежність України;

2.2.3 — участь у програмах з забезпечення військовослужбовців, ветеранів військової служби, членів їх родин житлом та у громадському контролі за розподілом житла;

2.2.4 — участь у здійсненні цивільного, громадського, демократичною контролю та моніторингу діяльності Збройних Сил України; інших військових формувань у відповідності до чинного законодавства;

22.5 — сприяння духовному, національному, військово-патріотичному та культурному вихованню української молоді і особового складу Збройних Сил України;

2.2.6 — дослідження, об’єктивне висвітлення та сприяння впровадженню українських національних, військових традицій, популяризації української воєнної історії, культури та впровадженню державної мови в державі і Збройних Силах України;

2.2.7 — Сприяння у дотриманні законності діяльності всіх складових частин воєнної організації та правоохоронних органів держави у відповідності до законодавства України;

2.2.8 — співпраця з іншими громадськими об’єднаннями для розвитку та поширення сучасної військової думки в Україні;

2.2.9 — вшанування та уславлення пам’яті героїв національно-визвольної боротьби за незалежність України, збереження пам’яток історії та культури, могил, меморіальних комплексів;

2.2.10 — сприяння розвитку контактів з офіцерам інших держав, тощо.

2.3. Для виконання статутних завдань:

2.3.1 Співпрацює з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України — Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами державної влади, громадськими консультативними радами з питань цивільного контролю в Збройних Силах України, з керівництвом Збройних Сил України, органами місцевого самоврядування з питань підготовки проектів законів і указів Президента України, інших нормативно-правових актів щодо національної безпеки і оборони держави у межах чинного законодавства України;

2.3.2 Співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами з військових питань;

2.3.3 — проводить науково-практичні конференції, семінари, круглі столи й інші заходи для публічного обговорення і висвітлення питань правоохоронної діяльності, національної безпеки та оборони держави;

2.3.4 — бере участь у відкритих парламентських слуханнях та громадських дискусіях з актуальних проблем воєнної політики;

2.3.5 — бере участь в роботі виборчих комісій по виборах Народних депутатів України, Президента України, у виборчих компаніях усіх рівнів, загальнонаціональних комісіях щодо проведення референдумів, внесення змін до Конституції України, атестаційних, приймальних, житлових комісій Збройних Сил України, інших військових формувань у межах чинного законодавства України;

2.3.6 — здійснює необхідну господарську, наукову, мистецьку та юридичну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, фондів та організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства та володіє нерухомістю.

2.4 Спілка має право робити аналіз військово-політичної ситуації в Україні й виступати з заявами у засобах масової інформації, а також звертатися до Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, до керівництва Міністерства оборони України та інших військових формувань держави для отримання інформації з питань, що належать до статутних завдань Спілки, якщо це не суперечить Конституції та чинному законодавству України.
Для захисту прав та інтересів Спілки і членів СОУ організація має право звертатися до українських та міжнародних правозахисних організацій

2.5 Спілка може засновувати засоби масової інформації.

3. Членство в Спілці та її прихильники (симпатики)
3.1 Членство в Спілці є індивідуальним і колективним.

3.2 Індивідуальними членами Спілки можуть бути особи, які визнають Кодекс честі члена Спілки офіцерів України, Статут та Програму Спілки, сплачують членські внески й беруть участь у роботі однієї з організацій Спілки, а саме:

3.2.1 — військовослужбовці — офіцери, прапорщики і мічмани кадру, зараховані до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом, курсанти (слухачі) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, що здійснюють підготовку спеціалістів для військових (силових) формувань України, військової служби за контрактом, за призовом, запасу і у відставці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, правоохоронних органів, Міністерства з надзвичайних ситуацій, військовослужбовців, які проходять службу у резерві;

3.2.2 — громадяни офіцери (старшини) — ветерани військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України.

3.3 Прихильниками СОУ можуть бути громадяни України, які не проходили військової служби, визнають Статут СОУ і програму СОУ та сприяють діяльності Спілки. Положення про порядок прийому прихильників затверджується Проводом Спілки офіцерів України;

3.4 Прийом у члени Спілки проводиться на підставі письмової заяви на зборах первинної організації Спілки, за рекомендацією не менше двох членів Спілки, які мають не менше ніж дворічний стаж перебування у лавах Спілки. Вступаючий до Спілки приймає Кодекс честі члена Спілки офіцерів України. Кодекс честі затверджується проводом Спілки.

3.5 Кожний член Спілки має право вільного виходу з її складу па підставі власної усної та/або письмової заяви або письмової заяви керівника колективного члена Спілки без пояснень мотивів виходу.

3.6 У разі зміни місця проживання або служби члена Спілки голові первинної організації, де зареєстрований цей член Спілки, подається особиста заява члена Спілки з проханням про зняття його з обліку у зв’язку з переїздом, або зміною місця проходження служби. Реєстрація члена Спілки у новій первинній організації Спілки відбувається на підставі його особистої заяви та відомостей про зняття з реєстрації у попередній первинній організації Спілки, підписаних головою первинної організації Спілки, або іншого керівного органу Спілки з яких даний член Спілки вибув.

3.7 За порушення членами Спілки цього Статуту, керівними органами відповідних територіальних організацій Спілки до таких членів Спілки можуть бути застосовані стягнення:

3.7.1 — попередження;

3.7.2 — призупинення повноважень або усунення від участі у складі керівних структур Спілки та її територіальних або первинних організацій;

3.7.3 — виключення з членів Спілки зі зняттям зобов’язання Кодексу честі члена Спілки офіцерів України.

3.8 Порушення вимог Статуту, Кодексу честі члена Спілки офіцерів України, розглядаються Судом честі організації Спілки відповідного рівня (обласним або Центральним).
Положення про Суд честі затверджуються Виконавчим комітетом Спілки .

3.9 Індивідуальний член Спілки може бути виключений з її складу за рішенням керівного органу первинної або вищого рівня організації Спілки за:

3.9.1 — власним бажанням, згідно письмово поданої ним заяви або усною заявою про своє припинення членства в Спілці;

3.9.2 — поданням Суду честі Спілки;

3.9.3 — втрату зв’язків зі Спілкою:
- несплату членських внесків і самоусунення від діяльності Спілки без поважних причин більше трьох місяців підряд;
- порушення вимог Статуту та Програми і Кодексу честі члена Спілки офіцерів України;
- невиконання рішень керівних органів Спілки.

3.9.4 — Рішення про виключення з членів Спілки приймається простою більшістю голосів членів первинної організації, вищим керівним органом Спілки, в його присутності або відсутності. Про місце та час розгляду питання про виключення члена Спілки повідомляється не пізніше, як у 10-и денний термін. Члени Спілки , які перебувають в керівних органах Спілки можуть бути виключені з членів Спілки керівним органом Спілки вищого рівня зі звільненням з керівної посади. Виключений з лав Спілки повідомляється письмово в термін не пізніше 10 днів з часу прийняття рішення.

3.9.5 Не пізніше одного місяця з дня виключення, член Спілки має право подати апеляцію до вищого керівного органу Спілки обласного та республіканського рівнів, до Виконавчого комітету Спілки включно. Його рішення є остаточним.
Виключення з лав Спілки члена Виконавчого комітету здійснюється відповідним Виконавчим комітетом і затверджується конференцією цієї ж організації, а члена Виконкому Спілки — з’їздом.

3.9.6 Виключений із членів Спілки може бути поновлений в Спілці не раніше, ніж через рік з дати його виключення або в інший термін, визначений органом Спілки, який прийняв рішення про його виключення.

4. Права і обов’язки членів Спілки
4.1 Члени Спілки мають право:

4.1.1 — обирати і бути обраними до керівних органів Спілки, а на посаду Голови Спілки та
Голови відповідної регіональної організації не більше трьох термінів підряд;

4.1.2 — вносити на розгляд керівних органів Спілки питання, що стосуються діяльності Спілки і брати участь в обговоренні цих питань;

4.1.3 — на участь у роботі керівних органів Спілки, якщо розглядаються питання, які стосуються його справи;

4.1.4 — отримувати правовий, соціальний захист та матеріальну допомогу від Спілки.

4.2 Члени Спілки зобов’язані:

4.2.1 — дотримуватись вимог Статуту та Кодексу честі члена Спілки офіцерів України;

4.2.2 — брати активну участь у роботі своєї організації Спілки;

4.2.3 — сумлінно виконувати отримані доручення та рішення керівних органів Спілки;

4.2.4 — пропагувати мету, завдання Спілки й впроваджувати їх у життя;

4.2.5 — сприяти росту рядів Спілки;

4.2.6 — вчасно та повністю сплачувати членські внески;

4.2.7 — відстоювати єдність Спілки, підтримувати і надавати допомогу іншим членам Спілки;

4.2.8 — перебувати на конференціях, з’їздах та інших заходах Спілки у військових (спеціальних) одностроях;

4.2.9 — служити Українському Народу, відстоювати національні інтереси України;

4.2.10 — шанувати й вшановувати пам’ять наших героїчних попередників які брали участь у визвольних змаганнях за волю й незалежність України.

4.3 Права та обов’язки колективних членів Спілки та її організацій визначає відповідно Виконавчий комітет Спілки та Виконавчий комітет відповідної організації Спілки.

4.4 Права керівних органів Спілки нижчого рівня надані й керівним органам Спілки вищого рівня.

4.5 Одночасне членство й участь членів Спілки в організаціях, діяльність яких суперечить чинному законодавству України — виключається.

4.6 Членам Спілки видаються посвідчення і знак встановленого зразка.

4.8 За особливі заслуги перед Україною, Збройними силами України та Спілкою офіцерів України найкращі її члени можуть отримати звання Почесний член Спілки офіцерів України.

5. Організаційна структура й керівні органи Спілки
5.1. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд. Черговий з’їзд скликається за рішенням Виконавчого комітету Спілки один раз на два роки. На вимогу 1/3 обласних організацій Виконавчий комітет Спілки зобов’язаний скликати позачерговий з’їзд Спілки. З’їзд вважається правоспроможним, якщо в його роботі бере участь не менше 1/2 обласних організацій Спілки. Норму представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний, місце і час проведення з’їзду Спілки визначає Виконавчий комітет Спілки.

5.2 Делегатами з’їзду є члени Спілки, які входять за посадою до Виконавчого комітету Спілки, Секретаріату Спілки, Суду честі Спілки та Контрольно-ревізійної комісії Спілки, а також делегати, які обрані на конференціях обласних організацій Спілки, організації Спілки Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій (далі обласних організацій Спілки), згідно з квотою, встановленою для наступного з’їзду Виконавчим комітетом Спілки.

5.3 З’їзд Спілки:

5.3.1 — затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни та доповнення;

5.3.2 — заслуховує та затверджує звіти Виконавчого комітету Спілки, Контрольно-ревізійної комісії Спілки, суду честі про їх діяльність за звітний період;

5.3.3 — обирає Голову Спілки, першого заступника Голови Спілки, голову Секретаріату — заступника Голови Спілки, заступників Голови Спілки ( до числа заступників Голови Спілки входить голова Київської організації Спілки — за посадою), Провід Спілки, Виконавчий комітет Спілки, скарбника Спілки, Голів Контрольно — ревізійної комісії Спілки, Суду честі Спілки та їх склад, при потребі — Голову Ліквідаційної комісії та її склад;

5.3.4 — самостійно або за поданням Виконавчого комітету Спілки приймає рішення про ліквідацію, створення та/або припинення діяльності обласних та інших організацій Спілки або їх реорганізацію;

5.3.5 — затверджує бюджет Спілки, визначає розмір членських внесків на черговий звітний період;

5.3.6 — розпоряджається майном, коштами Спілки й реалізує право власності на майно та кошти Спілки;

5.3.7 — затверджує рішення Виконавчого комітету Спілки, які виносяться ним на з’їзд Спілки, а у виняткових випадках має право про виключення членів Спілки з організації;

5.3.8 — приймає звернення, заяви, ухвали;

5.3.9 — приймає рішення про ліквідацію або реорганізацію Спілки та її структурних підрозділів, в разі потреби призначає ліквідаційну комісію;

5.3.10 — здійснює заохочення та стягнення.

5.4 Рішення з’їзду ухвалюються простою більшістю голосів, присутніх на з’їзді делегатів, правочинність яких визнана з’їздом.

5.5 Виконавчий комітет Спілки обирається терміном до двох років і є виконавчим органом Спілки в період між з’їздами Спілки. До його складу входять: члени Проводу Спілки та голови обласних організацій Спілки на період виконання ними цих обов’язків. Виконавчий комітет Спілки скликається за рішенням Проводу Спілки не менше 2 разів на рік. Як виключення. Виконавчий комітет Спілки може кооптувати до свого складу нових відповідальних за напрямки роботи Спілки загальною чисельністю до десяти відсотків чисельності Виконкому. Таке рішення Виконавчого комітету Спілки затверджується на найближчому з’їзді Спілки.

5.6 При відсутності члена Виконавчого комітету Спілки на засіданнях Виконавчого комітету Спілки без поважних причин два і більше разів підряд, такий член Виконавчого комітету Спілки рішенням Виконавчого комітету Спілки може бути виключений із членів Виконавчого комітету Спілки. Таке рішення Виконавчого комітету Спілки затверджується на найближчому з’їзді Спілки.

5.7 Виконавчий комітет Спілки:

5.7.1 — приймає рішення про час та місце проведення чергових (позачергових) з’їздів Спілки і квоту делегатів на них;

5.7.2 — затверджує питання, які виносяться на черговий, або позачерговий з’їзд;

5.7.3 — спрямовує роботу Спілки згідно з вимогами Статуту та рішеннями з’їзду;

5.7.4 — розглядає основні напрямки роботи Спілки, виносить їх на розгляд чергового заїзду;

5.7.5 — створює робочі групи по окремих напрямках й питанням роботи Спілки;

5.7.6 — подає на розгляд з’їзду проект змін та доповнень до Статуту Спілки, проекти звернень, заяв, ухвал, бюджету Спілки;

5.7.7 — приймає рішення про створення обласних та інших організацій Спілки, затверджує рішення про обрання голів обласних та інших організацій;

5.7.8 — приймає рішення про припинення (реорганізацію) діяльності окремих обласних та інших організацій Спілки;

5.7.9 — при необхідності заслуховує інформацію про роботу Контрольно-ревізійної комісії Спілки та Суду честі Спілки;

5.7.10 — подає пропозиції на з’їзд про заохочення та накладення стягнень;

5.7.11 — здійснює оперативне управління майном та коштами в межах повноважень, затверджених з’їздом;

5.7.12 — у виняткових випадках здійснює кооптування до складу Проводу Спілки нових його членів;

5.7.13 — затверджує Статути й Положення підприємств, установ та закладів Спілки.

5.8 Виконавчий комітет Спілки підзвітний з’їздові.

5.9 Головою Виконавчого комітету Спілки є Голова Спілки.

5.10 Провід Спілки обирається з’їздом терміном до двох років для оперативного керівництва Спілкою в період між пленумами Виконавчого комітету Спілки. У виключних випадках Виконавчий комітет має право кооптувати до складу Проводу Спілки нових членів. До складу Проводу Спілки входять: Голова Спілки, перший заступник Голови Спілки, голова Секретаріату — заступник Голови Спілки, заступники Голови Спілки, скарбник Спілки та інші обрані з’їздом члени Проводу — відповідальні за напрямки роботи Спілки. Члени Контрольно-ревізійної комісії та Суду честі Спілки мають право брати участь у роботі Виконавчого комітету. Проводу з правом дорадчого голосу. Повноваження Проводу Спілки визначаються Положенням, яке затверджується Виконавчим комітетом Спілки.

5.11 При відсутності члена Проводу Спілки на засіданнях Проводу Спілки без поважних причин два і більше разів підряд, такий член Проводу Спілки рішенням Виконавчого комітету Спілки може бути виключений із членів Проводу Спілки. Таке рішення Виконавчого комітету Спілки затверджується на найближчому з’їзді Спілки.

5.12 Провід Спілки підзвітній Виконавчому комітету Спілки.

5.13 Головою Проводу Спілки є Голова Спілки.

5.14 Голова Спілки офіцерів України:

5.14.1 — здійснює керівництво діяльністю Спілки та її структурних підрозділів;

5.14.2 — скликає засідання Проводу;

5.14.3 — презентує Спілку в державних органах, підприємствах, установах та громадських організаціях:

5.14.4 — підписує від імені Спілки документи, приймає зобов’язання, як в Україні, гак і за її межами;

5.14.5 — за рішенням Проводу Спілки, разом зі Скарбником Спілки, відкриває рахунки в банках, підписує фінансові документи, є розпорядником майна та коштами Спілки у період між пленумами Виконавчого комітету Спілки;

5.14.6 — вирішує поточні питання фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності Спілки;

5.14.7 — за рішенням Виконавчого комітету Спілки та/або Проводу Спілки підписує заяви, звернення, запити, інші документи, які належать до сфери статутної діяльності Спілки до державних виконавчих та законодавчих структур;

5.14.8 — за згодою Проводу Спілки призначає на посаду, звільняє з посади працівників Секретаріату Спілки, керівників підприємств, організацій і закладів Спілки, визначає коло їх обов’язків.

5.15 Перший заступник Голови Спілки:

5.15.1 — виконує обов’язки у відповідності з повноваженнями, визначеними Положенням про Провід Спілки;

5.15.2 — за дорученням Голови Спілки (в разі його відсутності) виконує його обов’язки.

5.16 Заступники Голови спілки виконують обов’язки у відповідності з повноваженнями, визначеними Положенням про Провід Спілки.

5.17 Скарбник Спілки веде облік матеріальних цінностей і фінансів Спілки, разом з Головою Спілки підписує фінансові документи Спілки.

5.18 Контрольно-ревізійна комісія Спілки обирається з’їздом у складі голови та двох її членів терміном до двох років і підзвітна за свою роботу з’їзду Спілки. Вона контролює виконання рішень з’їзду, Виконавчого комітету, Проводу, розглядає заяви та звернення членів Спілки, керівних органів її структурних підрозділів, контролює облік та порядок використання майна, фінансову діяльність Спілки. Про результати своєї роботи між з’їздами інформує Виконавчий комітет Спілки. Члени Контрольно-ревізійної комісії Спілки мають право брати участь у роботі Виконавчого комітету, Проводу з правом дорадчого голосу Контрольно-ревізійна комісія у своїй роботі керується Положенням, яке затверджується з’їздом.

5.19 Суд честі обирається з’їздом у складі голови та чотирьох її членів й підзвітний за свою роботу з’їзду. До складу Суду честі не можуть бути обрані Голова Спілки, його заступники, скарбник Спілки, Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії Спілки. Суд честі у своїй роботі керується Положенням, яке затверджується з’їздом . Члени Суду честі Спілки мають право брати участь у роботі Виконавчого комітету, Проводу з правом дорадчого голосу.

5.20 Постійно діючим робочим органом Виконавчого комітету Спілки є Секретаріат.

5.21 Секретаріат:

5.21.1 — забезпечує практичне виконання рішень з’їзду, Виконавчого комітету, Проводу Спілки;

5.21.2 — готує проекти документів з питань статутної діяльності Спілки для обговорення на засіданні Проводу та Виконавчого комітету Спілки й доводить їх до відома виконавців;

5.21.3 — підтримує постійний зв’язок з громадськими організаціями, політичними партіями, рухами, органами державної влади та управління, громадами;

5.21.4 — організовує діловодство, облік, збереження архівного матеріалу та майна Спілки;

5.21.5 — організовує аналіз щомісячних звітів діяльності обласних організацій Спілки та розповсюдження передового досвіду серед структурних підрозділів Спілки, листування з обласними організаціями та закордонними осередками Спілки, партіями, громадськими організаціями, державними органами влади, доводить до обласних організацій рішення З’їзду Спілки, Виконавчого комітету Спілки, Проводу Спілки;

5.21.6 — організовує фінансово-господарську діяльність Спілки згідно з рішеннями Виконавчого комітету Спілки, Проводу Спілки та Голови Спілки;

5.21.7 — несе матеріальну відповідальність за майно та матеріальні цінності Спілки.

5.21.8 — збирає інформацію та подає звітність у відповідності з чинним законодавством.

5.22 Обов’язки працівників Секретаріату Спілки визначаються Положенням про Секретаріат Спілки, яке затверджується Виконавчим комітетом Спілки.

5.23 Діяльність керівних органів Спілки припиняється з моменту обрання відповідних нових керівних органів Спілки.

6. Структура та діяльність обласних, районних, міських та первинних організацій Спілки
6.1 Спілка будує свою діяльність за територіальним принципом: місцем проживання, місцем проходження служби (військові частини, кораблі, інші установи). Початковим структурним підрозділом Спілки є первинна організація (осередок), яка може створюватися у військових підрозділах, частинах, кораблях та за місцем проживання.

6.2 Первинні організації Спілки створюються при наявності не менше трьох членів СОУ. Вони об’єднуються в районні, міські, обласні організації. Можуть створюватися гарнізонні організації.

6.3 Рішення про необхідність створення або розпуску (реорганізації) організацій Спілки приймає Виконком організації вищого рівня або з’їзд Спілки.

6.4 Керівним органом первинної організації Спілки є загальні збори. Загальні збори обирають голову організації, заступника, скарбника. Збори первинної організації проводяться не менше, ніж один раз на місяць.

6.5 Керівним органом обласної, міської, районної організації є конференція, яка скликається не рідше ніж раз на два роки. На вимогу третини організацій нижчого рівня може бути скликана позачергова конференція. Конференція вважається правоспроможною , якщо в її роботі бере участь не менше половини організацій (її членів). У разі неможливості скликати конференцію, проводять загальні збори, рішення яких затверджує Виконавчий комітет організації вищого рівня.

6.6 Конференція заслуховує та затверджує звіти Виконкому, Контрольно-ревізійної комісії, Суду честі та обирає голову організації, його заступників, скарбника, контрольно-ревізійну комісію. Суд честі, делегатів на конференцію організації Спілки вищого рівня (з’їзд Спілки), членів Виконавчого комітету. Конференція приймає рішення простою більшістю голосів.

6.7 В період між конференціями керівництво організацією здійснює Виконавчий комітет. Рішенням конференції в обласній організації може бути створений Провід та Секретаріат. Кількісний склад, обов’язки членів Проводу та Секретаріату визначаються Положенням, яке затверджується Виконавчим комітетом обласної організації.

6.8 Обласні організації Спілки, а при необхідності і міські та районні організації, реєструються відповідними структурами державної влади у встановленому чинним законодавством порядку. При цьому вони набувають статусу юридичної особи й у своїй діяльності керуються цим Статутом Спілки, виконують завдання у співпраці з організаціями Спілки вищого рівня. Всі легітимно існуючі організації Спілки та їх члени обліковуються у Секретаріаті Спілки згідно затвердженого Виконкомом Спілки порядку.

6.9 Обласні, районні, міські та первинні організації Спілки організовують діяльність вищезазначених структур у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

6.10 Обласні організації СОУ та їх Виконавчі комітети відповідальні, підконтрольні та підзвітні Виконавчому комітету та Проводу СОУ у відповідності до Статуту СОУ. рішень з’їзду Спілки.

7. Кошти, господарська діяльність Спілки
7.1. Спілка є неприбутковою організацією.

7.2. Кошти створюються з:

7.2.1 — відрахувань від членських внесків. Районні та обласні організації передають до Секретаріату організації вищого рівня 10% суми щомісячних членських внесків; індивідуальні членські внески на поточний звітний період сплачуються у розмірі затвердженому з’їздом Спілки;

7.2.2 — добровільних внесків організацій, підприємств, громадян України та українців – громадян іноземних держав;
Почесні члени Спілки рішенням Виконкому відповідної організації Спілки можуть звільнятися від щомісячної сплати членських внесків.

7.3. Для забезпечення своєї діяльності Спілка може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання та інше майно.

7.4. З метою виконання статутних завдань, досягнення мети, Спілка може здійснювати господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ й організацій, благодійних фондів, підприємств зі статусом юридичної особи, згідно з чинним законодавством. Створені Спілкою установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

7.5. Спілка не несе відповідальності за зобов’язання створених нею госпрозрахункових установ, організацій, а організації не несуть відповідальності за зобов’язання центральних керівних органів Спілки.

7.6. Кошти використовуються на статутну діяльність Спілки у відповідності з рішенням керівних органів Спілки.

8. Припинення діяльності Спілки
8.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації. Ліквідація або реорганізація відбувається за рішенням з’їзду — 2/3 голосів делегатів, або за рішенням суду.

8.2. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі і в разі її ліквідації, використовуються у відповідності до чинного законодавства України.