Статут Спілки офіцерів України

Нова редакція
Статуту Всеукраїнської громадської організації
“Спілка офіцерів України”
затверджена рішенням 24 з’їзду ВГО “Спілка офіцерів України”,
протокол від 27 листопада 2016 року №24/2016 .

С Т А Т У Т

Всеукраїнської громадської організації
“Спілка офіцерів України”

Нова редакція
зі змінами та доповненнями, внесеними
24 з’їздом Всеукраїнської громадської організації
“Спілка офіцерів України”
27 листопада 2016 року.               М. Київ

1. Загальні положення
1.1 Всеукраїнська громадська організація “Спілка офіцерів України” (надалі СОУ, Спілка) є всеукраїнським неприбутковим громадським об’єднанням військово-патріотичного спрямування, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України: військовослужбовців військової служби за контрактом, за призовом, запасу та у відставці, осіб, які проходять службу у військовому резерві Збройних сил України, ветеранів війни (учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції) і військової служби з числа офіцерів, прапорщиків і мічманів з числа Збройних сил України та інших військових й правоохоронних формувань сектору безпеки й оборони, курсантів випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, ветеранів військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України (далі – члени Спілки).
Повне найменування: “Всеукраїнська громадська організація “Спілка офіцерів України”.
Скорочене найменування: “СОУ”, “Спілка”.
Юридична адреса Спілки: вул. Грушевського, 30/1, оф.325, м. Київ, 01021.
1.2 Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовим актами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та цим Статутом.
1.3 Спілка має право засновувати або вступати у міжнародні громадські організації, діяльність яких не суперечить Конституції України, законам та іншим нормативно-правовим актам України, Статутові та Програмі Спілки.
1.4 Спілка створена і діє на принципах законності, самоврядування, гласності, добровільності членства, рівноправності всіх членів Спілки незалежно від військового звання, посади, службового та соціального стану.
1.5 Спілка має свою символіку: емблему, герб, прапор, штандарт, посвідчення та нагрудний знак члена Спілки, відзнаки.

2. Мета та напрями діяльності Спілки
2.1 Мета — консолідація зусиль членів СОУ довкола української національної ідеї, сприяння науково обґрунтованому реформуванню і відродженню Збройних сил України та військових формувань сектору оборони й безпеки, правовому та соціальному захисту своїх членів, військовослужбовців, ветеранів військової служби, членів їх родин, допомозі в реалізації ними своїх прав та свобод.
2.2 Напрями діяльності:
2.2.1 сприяння вдосконаленню сектору оброни й безпеки української держави, захисту національних інтересів України;
2.2.2 сприяння правовому, соціальному захисту військовослужбовців, членів їх родин, ветеранів війни і військової служби, учасників національно-визвольної боротьби українського народу за свободу і незалежність України;
2.2.3 участь у програмах з забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни і військової служби, членів їх родин житлом та у громадському контролі за розподілом житла;
2.2.4 участь у здійсненні цивільного, громадського, демократичною контролю та моніторингу діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань у відповідності до чинного законодавства;
22.5 сприяння духовному, національному, військово-патріотичному та культурному вихованню української молоді і особового складу Збройних Сил України;
2.2.6 дослідження, об’єктивне висвітлення та сприяння впровадженню українських національних, військових традицій, популяризації української воєнної історії, культури та впровадженню державної мови в державі і Збройних Силах України;
2.2.7 сприяння у дотриманні законності діяльності всіх складових частин сектору оборони й безпеки України у відповідності до законодавства України;
2.2.8 співпраця з іншими громадськими об’єднаннями для розвитку та поширення сучасної військової думки в Україні;
2.2.9 вшанування та уславлення пам’яті героїв національно-визвольної боротьби за незалежність України, збереження пам’яток історії та культури, могил, меморіальних комплексів;
2.2.10 сприяння розвитку контактів з офіцерами та офіцерськими організаціями інших держав, держав — членів НАТО, взаємодія з ними з метою захисту національних інтересів, національної безпеки України.
2.3. Для виконання статутних завдань Спілка офіцерів України:
2.3.1 співпрацює з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України — Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами державної влади, громадськими консультативними радами з питань цивільного контролю в Збройних Силах України, з керівництвом Збройних Сил України, органами місцевого самоврядування з питань підготовки проектів законів і указів Президента України, інших нормативно-правових актів щодо національної безпеки і оборони держави у межах чинного законодавства України; 2.3.2 у межах чинного законодавства співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами з військових питань;
2.3.3 проводить науково-практичні конференції, семінари, круглі столи й інші заходи для публічного обговорення і висвітлення питань правоохоронної діяльності, національної безпеки та оборони держави;
2.3.4 бере участь у відкритих парламентських слуханнях та громадських дискусіях з актуальних проблем воєнної політики;
2.3.5 у межах чинного законодавства України бере участь в роботі виборчих комісій по виборах Народних депутатів України, Президента України, у виборчих компаніях усіх рівнів, загальнонаціональних комісіях щодо проведення референдумів, внесення змін до Конституції України, атестаційних, приймальних, житлових комісій Збройних Сил України, інших військових формувань, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством для військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, а також офіцерів і прапорщиків, які мають спеціальні звання органів державної влади;
2.3.6 здійснює необхідну господарську, наукову, мистецьку та юридичну діяльність шляхом створення товариств, підприємств, фондів та організацій зі статусом юридичної особи, якщо така діяльність відповідає меті СОУ та сприяє її досягненню.
2.4 Спілка має право робити аналіз військово-політичної ситуації в Україні й виступати з заявами у засобах масової інформації, а також звертатися до Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, до керівництва Міністерства оборони України та інших військових формувань держави для отримання інформації з питань, що належать до статутних завдань Спілки, якщо це не суперечить Конституції та чинному законодавству України.
Для захисту прав та інтересів Спілки і членів СОУ організація має право звертатися до українських та міжнародних правозахисних організацій
2.5 Спілка може засновувати засоби масової інформації.

3. Порядок набуття і припинення членства в Спілці.
Права та обов’язки членів СОУ
3.1 Членство в Спілці.
3.2 Членами Спілки можуть бути особи, які визнають та дотримуються Статуту, Кодексу честі члена Спілки офіцерів України, сплачують членські внески й беруть участь у роботі однієї з організацій Спілки, а саме:
3.2.1 військовослужбовців військової служби за контрактом, за призовом, запасу та у відставці, осіб, які проходять службу у військовому резерві, Збройних сил України, ветеранів війни (учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників АТО) і військової служби з числа офіцерів, прапорщиків і мічманів з числа Збройних сил України та інших військових й правоохоронних формувань сектору безпеки й оборони, курсантів випускних курсів вищих військових навчальних закладів, а також, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
3.2.2 громадяни офіцери (старшини) — ветерани військових формувань, які брали участь у визвольних змаганнях за незалежність України;
3.2.3 військовослужбовці ЗСУ, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, а також офіцери і прапорщики, які мають спеціальні звання органів державної влади приймають участь у діяльності Спілки з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством для даної категорії громадян.
3.3 Прихильниками СОУ можуть бути громадяни України, які не проходили військової служби, визнають та дотримуються Статуту СОУ, сприяють діяльності Спілки. Положення про порядок прийому прихильників, їхні права та обов’язки затверджуються Проводом Спілки офіцерів України.
3.4 Прийом у члени Спілки проводиться на підставі письмової заяви на зборах первинної організації Спілки за рекомендацією члена Спілки, який має не менше дворічного стажу перебування у лавах Спілки і несе персональну відповідальність за рекомендованого. Вступаючий до Спілки приймає Кодекс честі члена Спілки офіцерів України. Кодекс честі затверджується проводом Спілки.
3.5 Кожний член Спілки має право вільного виходу з її складу па підставі власної усної та/або письмової заяви без пояснень мотивів виходу.
3.6 У разі зміни місця проживання або служби члена Спілки голові первинної організації, де зареєстрований цей член Спілки, подається особиста заява члена Спілки з проханням про зняття його з обліку у зв’язку з переїздом, або зміною місця проходження служби. Реєстрація члена Спілки у новій первинній організації Спілки відбувається на підставі його особистої заяви та відомостей про зняття з реєстрації у попередній первинній організації Спілки, підписаних головою первинної організації Спілки, або іншого керівного органу Спілки з яких даний член Спілки вибув.
3.7 За порушення членами, прихильниками СОУ цього Статуту, керівними органами відповідних територіальних організацій Спілки до таких членів Спілки можуть бути застосовані стягнення:
3.7.1 попередження;
3.7.2 призупинення повноважень або усунення від участі у складі керівних структур Спілки та її територіальних або первинних організацій;
3.7.3 виключення з членів Спілки зі зняттям зобов’язання Кодексу честі члена Спілки офіцерів України.
3.8 Порушення вимог Статуту, Кодексу честі члена Спілки офіцерів України, розглядаються Судом честі організації Спілки відповідного рівня (обласним або Центральним).
Положення про Суд честі затверджуються Центральним Проводом або Виконавчим комітетом Спілки .
3.9 Член Спілки, прихильник може бути виключений з її складу за рішенням керівного органу первинної або вищого рівня організації Спілки за:
- власним бажанням, згідно письмово поданої ним заяви або усною заявою про своє припинення членства в Спілці;
- поданням Суду честі Спілки;
- втрату зв’язків зі Спілкою:
- несплату членських внесків і самоусунення від діяльності Спілки без поважних причин більше трьох місяців підряд;
- порушення вимог Статуту та Програми і Кодексу честі члена Спілки офіцерів України;
- невиконання рішень керівних органів Спілки.
3.9.1 Рішення про виключення з організації членів Спілки приймається простою більшістю голосів членів первинної організації, вищим керівним органом Спілки відповідного рівня, в його присутності або відсутності. Про місце та час розгляду питання про виключення члена Спілки повідомляється не пізніше, як у 10-и денний термін. Члени Спілки , які перебувають в керівних органах Спілки можуть бути виключені з членів Спілки керівним органом Спілки вищого рівня зі звільненням з керівної посади. Виключений з лав Спілки повідомляється письмово в термін не пізніше 10 днів з часу прийняття рішення.
3.9.2 Не пізніше одного місяця з дня виключення, член Спілки має право подати апеляцію до вищого керівного органу Спілки обласного та республіканського рівнів, до Виконавчого комітету Спілки включно. Його рішення є остаточним.
Виключення з лав Спілки члена Виконавчого комітету здійснюється відповідним Виконавчим комітетом і затверджується конференцією цієї ж організації, а члена Виконкому Спілки — з’їздом.
3.9.3 Виключений із членів Спілки може бути поновлений в Спілці не раніше, ніж через рік з дати його виключення або в інший термін, визначений органом Спілки, який прийняв рішення про його виключення.

4. Права і обов’язки членів Спілки
4.1 Члени Спілки мають право:
4.1.1 обирати і бути обраними до керівних органів Спілки, а на посаду Голови Спілки та Голови відповідної регіональної організації не більше трьох термінів підряд;
4.1.2 вносити на розгляд керівних органів Спілки питання, щодо діяльності Спілки й брати участь в обговоренні цих питань;
4.1.3 отримувати правовий, соціальний захист та матеріальну допомогу від Спілки;
4.1.4 оскаржувати рішення керівних органів СОУ: до Суду Честі СОУ, Ревізійної комісії, з’їзду.
4.2 Члени Спілки зобов’язані:
4.2.1 дотримуватись вимог Статуту та Кодексу честі члена Спілки офіцерів України;
4.2.2 брати активну участь у роботі своєї організації Спілки;
4.2.3 сумлінно виконувати отримані доручення та рішення керівних органів Спілки;
4.2.4 пропагувати мету, завдання Спілки й впроваджувати їх у життя;
4.2.5 сприяти росту рядів Спілки;
4.2.6 вчасно та повністю сплачувати членські внески;
4.2.7 відстоювати єдність Спілки, підтримувати і надавати допомогу іншим членам Спілки;
4.2.8 перебувати на конференціях, з’їздах та інших заходах Спілки у військових (спеціальних) одностроях;
4.2.9 служити Українському Народу, відстоювати національні інтереси України;
4.2.10 шанувати й вшановувати пам’ять наших героїчних попередників які брали участь у визвольних змаганнях за волю й незалежність України.
4.3 Права керівних органів Спілки нижчого рівня надані й керівним органам Спілки вищого рівня.
4.4 Одночасне членство й участь членів Спілки в організаціях, діяльність яких суперечить чинному законодавству України — виключається.
4.5 Членам Спілки видаються посвідчення і знак встановленого зразка.
4.6 За особливі заслуги перед Україною, Збройними силами України та Спілкою офіцерів України найкращі її члени можуть отримати звання “Почесний член Спілки офіцерів України” або “Почесний голова Спілки офіцерів України”.

5. Організаційна структура й керівні органи Спілки
5.1. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд. Черговий з’їзд скликається за рішенням Виконавчого комітету Спілки один раз на два роки. На вимогу 1/3 обласних організацій Виконавчий комітет Спілки зобов’язаний скликати позачерговий з’їзд Спілки. З’їзд вважається правочинним, якщо в його роботі бере участь не менше 1/2 обласних організацій Спілки. Норму представництва, порядок обрання делегатів, порядок денний, місце і час проведення з’їзду Спілки визначає Виконавчий комітет Спілки.
5.2 Делегатами з’їзду є члени Спілки, які входять за посадою до Виконавчого комітету Спілки, Секретаріату Спілки, Суду честі Спілки та Контрольно-ревізійної комісії Спілки, а також делегати, які обрані на конференціях обласних організацій Спілки, організації Спілки Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій (далі обласних організацій Спілки), згідно з квотою, встановленою для наступного з’їзду Виконавчим комітетом Спілки.
5.3 З’їзд Спілки:
5.3.1 затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни та доповнення;
5.3.2 заслуховує та затверджує звіти Виконавчого комітету Спілки, Контрольно-ревізійної комісії Спілки, суду честі про їх діяльність за звітний період;
5.3.3 обирає Голову Спілки, першого заступника Голови Спілки, голову Секретаріату — заступника Голови Спілки, заступників Голови Спілки, Центральний провід Спілки, Виконавчий комітет Спілки, скарбника Спілки, Голів Контрольно — ревізійної комісії Спілки, Суду честі Спілки та їх склад, почесних голів Спілки та, при потребі — Голову Ліквідаційної комісії та її склад;
5.3.4 самостійно або за поданням Виконавчого комітету, Центрального проводу Спілки ухвалює рішення про ліквідацію, реорганізацію та/або припинення діяльності обласних, міських, районних та інших відокремлених підрозділів СОУ;
5.3.5 затверджує бюджет Спілки, визначає розмір членських внесків на черговий звітний період;
5.3.6 розпоряджається майном, коштами Спілки й реалізує право власності на майно та кошти Спілки;
5.3.7 затверджує рішення Виконавчого комітету Спілки, які виносяться ним на з’їзд Спілки, а у виняткових випадках має право про виключення членів Спілки з організації;
5.3.8 приймає звернення, заяви, ухвали;
5.3.9 здійснює заохочення та стягнення.
5.4 Рішення з’їзду ухвалюються простою більшістю голосів, присутніх на з’їзді делегатів, правочинність яких визнана з’їздом.
5.5 Виконавчий комітет Спілки обирається терміном до двох років і є виконавчим органом Спілки в період між з’їздами Спілки. До його складу входять: члени Проводу Спілки та голови обласних організацій Спілки на період виконання ними цих обов’язків. Виконавчий комітет Спілки скликається за рішенням Проводу Спілки не менше 2 разів на рік. Як виняток, Виконавчий комітет Спілки може кооптувати до свого складу нових відповідальних за напрямки роботи Спілки загальною чисельністю до десяти відсотків чисельності Виконкому. Таке рішення Виконавчого комітету Спілки затверджується на найближчому з’їзді Спілки.
5.6 При відсутності члена Виконавчого комітету Спілки на засіданнях Виконавчого комітету Спілки без поважних причин два і більше разів підряд, такий член Виконавчого комітету Спілки рішенням Виконавчого комітету Спілки може бути виключений із членів Виконавчого комітету Спілки. Таке рішення Виконавчого комітету Спілки затверджується на найближчому з’їзді Спілки.
5.7 Виконавчий комітет Спілки:
5.7.1 приймає рішення про час та місце проведення чергових (позачергових) з’їздів Спілки і квоту делегатів на них;
5.7.2 затверджує питання, які виносяться на черговий, або позачерговий з’їзд;
5.7.3 спрямовує роботу Спілки згідно з вимогами Статуту та рішеннями з’їзду;
5.7.4 розглядає основні напрямки роботи Спілки, виносить їх на розгляд чергового з’їзду;
5.7.5 створює робочі групи по окремих напрямках й питанням роботи Спілки;
5.7.6 подає на розгляд з’їзду проект змін та доповнень до Статуту Спілки, проекти звернень, заяв, ухвал, бюджету Спілки;
5.7.7 приймає рішення про створення обласних організацій Спілки, затверджує рішення про обрання голів обласних організацій;
5.7.8 приймає рішення про припинення (реорганізацію) діяльності окремих обласних організацій Спілки;
5.7.9 за потреби заслуховує інформацію про роботу Контрольно-ревізійної комісії Спілки та Суду честі Спілки;
5.7.10 подає пропозиції на з’їзд про заохочення та накладення стягнень;
5.7.11 здійснює оперативне управління майном та коштами в межах повноважень, затверджених з’їздом;
5.7.12 у виняткових випадках здійснює кооптування до складу Проводу Спілки нових його членів;
5.7.13 затверджує Статути й Положення підприємств, установ та закладів Спілки.
5.8 Виконавчий комітет Спілки підзвітний з’їздові.
5.9 Головою Виконавчого комітету Спілки є Голова Спілки.
5.10 Центральний Провід Спілки обирається з’їздом терміном до двох років для оперативного керівництва Спілкою в період між пленумами Виконавчого комітету Спілки. У виключних випадках Виконавчий комітет має право кооптувати до складу Центрального Проводу Спілки нових членів. До складу Центрального Проводу Спілки входять: Голова Спілки, перший заступник Голови Спілки, голова Секретаріату — заступник Голови Спілки, заступники Голови Спілки, голова Київської міської Спілки – заступник Голови Спілки, скарбник Спілки та інші обрані з’їздом члени Проводу — відповідальні за напрямки роботи Спілки. Члени Контрольно-ревізійної комісії та Суду честі Спілки мають право брати участь у роботі Виконавчого комітету, Центрального Проводу СОУ з правом дорадчого голосу.
5.10.1 Центральний Провід Спілки офіцерів України:
5.10.1.1 приймає рішення про час і місце проведення чергових (позачергових) засідань Виконавчого комітету;
5.10.1.2 затверджує питання, які виносяться на розгляд Виконавчого комітету Спілки;
5.10.1.3 спрямовує роботу Спілки згідно з вимогами Статуту та рішень з’їзду;
5.10.1.4 розглядає основні напрями роботи Спілки, вносить їх на розгляд засідань Виконавчого комітету Спілки;
5.10.1.5 створює робочі групи за окремими напрямами і питаннями роботи Спілки;
5.10.1.6 подає на розгляд Виконавчого комітету Спілки проект змін і доповнень до Статуту Спілки, проекти звернень, заяв, ухвал, бюджету Спілки;
5.10.1.7 приймає рішення про створення відокремлених підрозділів, обласних, міських, районних та інших організацій, затверджує рішення про обрання їх голів;
5.10.1.8 подає пропозиції про заохочення членів Спілки та\або накладання стягнень на них;
5.10.1.9 здійснює оперативне управління майном та коштами в межах повноважень, затверджених з’їздом.
5.10.2 Центральний Провід Спілки скликається головою СОУ не рідше одного разу на місяць. У разі, якщо голова СОУ не скликає Провід протягом двох місяців, Провід має скликати один з заступників голови СОУ за згоди 2\3 від складу Проводу.
5.10.3 Між зборами Виконавчого Комітету Спілки офіцерів України Центральний Провід приймає рішення про:
- створення відокремлених підрозділів, обласних організацій Спілки, затверджує рішення про обрання голів обласних та місцевих організацій;
- припинення (реорганізацію) відокремлених підрозділів, обласних, міських районних та інших організацій Спілки.
5.11 Рішення Центрального Проводу ухвалюється більшістю голосів його членів як на засіданні, так і шляхом опитування.
5.12 При відсутності члена Центрального Проводу Спілки на Центральному Проводі Спілки без поважних причин два і більше разів підряд, такий член Проводу Спілки рішенням Виконавчого комітету Спілки може бути виключений із членів Проводу Спілки. Таке рішення Виконавчого комітету Спілки затверджується на найближчому з’їзді Спілки.
5.13 Центральний Провід Спілки підзвітний Виконавчому комітету Спілки.
Головою Центрального Проводу Спілки є Голова Спілки офіцерів України.
5.14 Голова Спілки офіцерів України:
5.14.1 здійснює керівництво діяльністю Спілки та її структурних підрозділів;
5.14.2 скликає Центральний Провід;
5.14.3 презентує Спілку в державних органах, підприємствах, установах та громадських організаціях;
5.14.4 підписує від імені Спілки документи, приймає зобов’язання, як в Україні, так і за її межами;
5.14.5 за рішенням Центрального Проводу Спілки, разом зі Скарбником Спілки, відкриває рахунки в банках, підписує фінансові документи, є розпорядником майна та коштами Спілки у період між пленумами Виконавчого комітету Спілки;
5.14.6 вирішує поточні питання фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності Спілки;
5.14.7 за рішенням Виконавчого комітету Спілки та/або Центрального Проводу Спілки підписує заяви, звернення, запити, інші документи, які належать до сфери статутної діяльності Спілки до державних виконавчих та законодавчих структур;
5.14.8 за рішенням Центрального Проводу Спілки призначає на посаду, звільняє з посади працівників Секретаріату Спілки, керівників підприємств, організацій і закладів Спілки, визначає коло їх обов’язків;
5.14.9 Голова СОУ звітує за свою діяльність перед Центральним Проводом та Виконавчим Комітетом СОУ не менше аніж двічі на рік, а члени Проводу СОУ та заступники голови СОУ звітують перед Проводом та Виконавчим Комітетом не менше аніж раз на квартал.
5.15 Перший заступник Голови Спілки:
5.15.1 виконує обов’язки у відповідності з повноваженнями, визначеними Положенням про Провід Спілки;
5.15.2 за дорученням Голови Спілки (в разі його відсутності) виконує його обов’язки.
5.16 Заступники Голови спілки виконують обов’язки у відповідності з повноваженнями, визначеними Положенням про Провід Спілки.
5.17 Скарбник Спілки веде облік матеріальних цінностей і фінансів Спілки, разом з Головою Спілки підписує фінансові документи Спілки та звітує про свою роботу на Центральному Проводі, Виконавчому Комітеті, не рідше аніж 1 раз на 6 місяців та перед з’їздом СОУ.
5.18 Контрольно-ревізійна комісія Спілки обирається з’їздом у складі голови та двох її членів терміном до двох років і підзвітна за свою роботу з’їзду Спілки. Вона контролює виконання рішень з’їзду, Виконавчого комітету, Центрального Проводу, розглядає заяви та звернення членів Спілки, керівних органів її структурних підрозділів, контролює облік та порядок використання майна, фінансову діяльність Спілки. Про результати своєї роботи між з’їздами інформує Виконавчий комітет Спілки. Члени Контрольно-ревізійної комісії Спілки мають право брати участь у роботі Виконавчого комітету, Центрального Проводу з правом дорадчого голосу Контрольно-ревізійна комісія у своїй роботі керується Положенням, яке затверджується з’їздом.
5.19 Суд честі обирається з’їздом у складі голови та чотирьох її членів й підзвітний за свою роботу з’їзду. До складу Суду честі не можуть бути обрані Голова Спілки, його заступники, скарбник Спілки, Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії Спілки. Суд честі у своїй роботі керується Положенням, яке затверджується з’їздом . Члени Суду честі Спілки мають право брати участь у роботі Виконавчого комітету, Центрального Проводу з правом дорадчого голосу.
5.20 Постійно діючим робочим органом Виконавчого комітету Спілки є Секретаріат.
5.21 Секретаріат:
5.21.1 забезпечує практичне виконання рішень з’їзду, Виконавчого комітету, Центрального Проводу Спілки;
5.21.2 готує проекти документів з питань статутної діяльності Спілки для обговорення на засіданні Центрального Проводу та Виконавчого комітету Спілки й доводить їх до відома виконавців;
5.21.3 підтримує постійний зв’язок з громадськими організаціями, політичними партіями, рухами, органами державної влади та управління, громадами;
5.21.4 організовує діловодство, облік, збереження архівного матеріалу та майна Спілки;
5.21.5 організовує аналіз щомісячних звітів діяльності обласних організацій Спілки та розповсюдження передового досвіду серед структурних підрозділів Спілки, листування з обласними організаціями та закордонними осередками Спілки, партіями, громадськими організаціями, державними органами влади, доводить до обласних організацій рішення З’їзду Спілки, Виконавчого комітету Спілки, Центрального Проводу Спілки;
5.21.6 організовує фінансово-господарську діяльність Спілки згідно з рішеннями Виконавчого комітету Спілки, Центрального Проводу Спілки та Голови Спілки;
5.21.7 керівник секретаріату несе матеріальну відповідальність за майно та матеріальні цінності Спілки;
5.21.8 збирає інформацію та подає звітність у відповідності з чинним законодавством.
5.22 Обов’язки працівників Секретаріату Спілки визначаються Положенням про Секретаріат Спілки, яке затверджується Виконавчим комітетом Спілки.
5.22.2 За поданням керівника секретаріату Спілки голова Спілки офіцерів України призначає працівників секретаріату Спілки.
5.23 Діяльність керівних органів Спілки припиняється з моменту обрання відповідних нових керівних органів Спілки.
5.24 З метою використання досвіду, набутого Спілкою протягом її діяльності, а також використання потенціалу керівного складу СОУ при Центральному Проводі Спілки та відповідних керівних органах обласних організацій можуть утворюватися інформаційно-аналітичний центр, дорадчі ради почесних членів з числа колишніх голів СОУ, обласних організацій, науковців, державних діячів.

6. Структура та діяльність відокремлених підрозділів,
обласних, районних, міських та первинних організацій Спілки
6.1 Спілка будує свою діяльність за територіальним принципом: місцем проживання, місцем проходження служби (військові частини, кораблі, інші установи). Початковим структурним підрозділом Спілки є первинна організація (осередок), яка може створюватися у військових підрозділах, частинах, кораблях та за місцем проживання. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Виконавчого Комітету СОУ, а між зборами Виконавчого Комітету – Центральним Проводом СОУ, згідно зі Статутом та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань.
6.2 Первинні організації Спілки створюються при наявності не менше трьох членів СОУ. Вони об’єднуються в районні, міські, обласні організації. Можуть створюватися гарнізонні організації та первинні організації у військових частинах.
6.2.1 Спілка може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Виконавчого комітету згідно зі Статутом у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Відокремлені підрозділи СОУ не є юридичними особами, окрім випадків, передбаченими Законом України “Про громадські об’єднання”. Відокремлені підрозділи СОУ утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту Спілки. Відокремлені підрозділи СОУ зі статусом юридичної особи можуть мати своє положнення. Положення про відокремлений підрозділ СОУ повинен містити інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (контролюючих органів), порядок обрання (призначення), термін повноважень, перелік повноважень керівних (контролюючих органів). Положення про відокремлений підрозділ СОУ не може суперечити чинному законодавству та Статуту СОУ
6.2.2 Положення про відокремлений підрозділ СОУ затверджується Центральним Проводом Спілки.
6.3 Рішення про необхідність створення або розпуску (реорганізації) організацій Спілки приймає Виконком, Провід вищого рівня або з’їзд Спілки.
6.4 Керівним органом первинної організації Спілки є загальні збори. Загальні збори обирають голову організації, заступника, скарбника. Збори первинної організації проводяться не менше, ніж один раз на місяць.
6.5 Керівним органом обласної, міської, районної організації є конференція, яка скликається не рідше ніж раз на два роки. Рішення про скликання конференції ухвалює голова обласної, міської, районної організації, керівний орган Спілки вищого рівня. На вимогу третини організацій нижчого рівня може бути скликана позачергова конференція. Конференція вважається правочинною, якщо в її роботі бере участь не менше половини організацій (її членів). У разі неможливості скликати конференцію, проводять загальні збори, рішення яких затверджує Виконавчий комітет організації вищого рівня. У разі не проведення зазначених конференцій у відповідний термін, рішення про скликання конференцій ухвалюється більшістю членів Виконавчого комітету відповідного рівня.
6.6 Конференція заслуховує та затверджує звіти Виконкому, Контрольно-ревізійної комісії, Суду честі, скарбника та обирає голову організації, його заступників, скарбника, контрольно-ревізійну комісію. Суд честі, делегатів на конференцію організації Спілки вищого рівня (з’їзд Спілки), членів Виконавчого комітету. Конференція приймає рішення простою більшістю голосів.
6.7 В період між конференціями керівництво організацією здійснює Виконавчий комітет. Рішенням конференції в обласній організації може бути створений Провід та Секретаріат. Кількісний склад, обов’язки членів Проводу та Секретаріату визначаються Положенням, яке затверджується Виконавчим комітетом обласної організації. Голова та його заступники міської, районної, обласної організацій звітують про свою роботу не менше, аніж один раз на рік.
6.8 Обласні організації Спілки, а при необхідності і міські та районні організації, реєструються відповідними структурами державної влади у встановленому чинним законодавством порядку. При цьому вони у своїй діяльності керуються цим Статутом Спілки, виконують завдання у співпраці з організаціями Спілки вищого рівня. Всі легітимно існуючі організації Спілки та їх члени обліковуються у Секретаріаті Спілки згідно затвердженого Виконкомом Спілки порядку.
6.9 Обласні, районні, міські та первинні організації Спілки організовують діяльність вищезазначених структур у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
6.10 Обласні організації СОУ та їх Виконавчі комітети відповідальні, підконтрольні та підзвітні Виконавчому комітету та проводу СОУ у відповідності до Статуту СОУ, рішень з’їзду Спілки.

7. Кошти, господарська діяльність Спілки
7.1. Спілка є неприбутковою організацією.
7.2. Бюджет Спілки формується з:
7.2.1 відрахувань від членських внесків; районні та обласні організації передають до Секретаріату організації вищого рівня 10% суми щомісячних членських внесків; індивідуальні членські внески на поточний звітний період сплачуються у розмірі затвердженому з’їздом Спілки;
7.2.2 добровільних внесків, пожертв організацій, підприємств, громадян України та українців – громадян іноземних держав;
7.2.3 фінансової підтримки, яку надають центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своєї компетенції з коштів відповідних бюджетів.
Почесні члени Спілки рішенням Виконкому відповідної організації Спілки можуть звільнятися від щомісячної сплати членських внесків.
7.3. Спілка та її структурні підрозділи можуть бути учасниками цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
7.3.1 Для забезпечення своєї діяльності Спілка може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання та інше майно.
7.4. З метою виконання статутних завдань, досягнення мети, Спілка може здійснювати господарську та іншу діяльність через створені в порядку, передбачену законами, іншими нормативно-правовими актами, товариств, підприємств, установ й організацій, благодійних фондів, зі статусом юридичної особи. Створені Спілкою товариства, підприємства, установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, встановлених законодавством України. Контроль за використанням прибутків (доходів) товариств, підприємств, установ й організацій здійснює Наглядова рада, яку створює Центральний Провід СОУ
7.4.1 Прибутки (доходи) або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання СОУ, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності відповідно до Статуту.
7.4.2 Прибутки (доходи) або їх частини, майно не підлягають розподілу серед членів Спілки, працівників секретаріату (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),керівних органів СОУ, та інших пов’язаних з ними осіб.
7.5. Спілка не несе відповідальності за зобов’язання створених нею товариств, підприємств, установ й організацій, а зазначені суб’єкти господарювання не несуть відповідальності за зобов’язання центральних керівних органів Спілки.
7.6. Кошти використовуються на статутну діяльність Спілки у відповідності з рішенням керівних органів Спілки, законів та інших нормативно-правових актів України.

8. Припинення діяльності Спілки
8.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації. Ліквідація або реорганізація відбувається за рішенням з’їзду, яке набрало понад 3/4 голосів делегатів, або за рішенням суду.
8.2. Кошти, активи та інше майно в разі припинення статусу юридичної особи Спілки офіцерів України передаються неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

9. Порядок оскарження
рішень, дій чи бездіяльності керівних органів.
9.1. Рішення, дії чи бездіяльність керівних органів можуть оскаржуватись до вищого керівного органу Спілки обласного чи республіканського рівня, до Контрольно-ревізійної комісії, Суду честі, Центрального Проводу або до Виконавчого комітету Спілки.
9.2. Рішення вищого керівного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним члена Спілки може бути оскаржено до суду в порядку і терміни, передбачені законодавством України.

Головуючий 24 з’їзду Всеукраїнської громадської організації
“Спілка офіцерів України”
генерал-лейтенант О.Скіпальський

Секретар 24 з’їзду Всеукраїнської громадської організації
“Спілка офіцерів України”
полковник В.Лазоркін